Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Rekrutacja

Kadra świetlicy szkolnej:
Anna Tobias

Agnieszka Przysiwek

Iwona Stasiak

Cezary Tomczyk

Ewa Dłużyńska

RAMOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

Cele i zadania zajęć w świetlicy:
    Organizacja pracy świetlicy szkolnej
    Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
    Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
    Integracja zespołu.
    Poznanie praw i obowiązków panujących na świetlicy szkolnej.
    Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków
    Kształtowanie postaw właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
    Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
    Wyrabianie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
    Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
    Kształtowanie właściwych postaw do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
    Dbanie o estetykę i porządek w szkole i na świetlicy.
    Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
    Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
    Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
    Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
    Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym
    Zorganizowanie warunków i zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz czasu na naukę w rozkładzie dnia pracy świetlicy.
    Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
    Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
    Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dziecka.
    Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów i innych form edukacyjnych utrwalających logiczne myślenie.
    Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć
    Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych.
    Czytelniczo – medialnych – udział w imprezach organizowanych w szkole, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką publiczną.
    Tanecznych i umuzykalniających – zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek dziecięcych.
    Sportowo – zabawowych – szkolny plac zabaw.
    Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych
    Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
    Wykonywanie dekoracji okolicznościowych.
    Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez.
    Edukacja ekologiczna
    Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
    Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
    Podkreślanie ważności udziału w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
    Edukacja prozdrowotna
    Wdrażanie do aktywności fizycznej, jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw).
    Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
    Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka.
    Edukacja czytelnicza i medialna
    Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
    Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
    Współpraca z biblioteką publiczną w celu dostosowania tematyki i ciekawości książek do wieku i zainteresowań dzieci.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.
Skip to content