Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie:

mgr Agnieszka Przysiwek

mgr Ewa Dłużyńska

 

Cele działania SU:

– stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
– kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
– pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
– wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
– organizowanie wolnego czasu uczniów.

Główne zadania SU:

– przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
– dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
– kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
– organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
– współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
– występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
– udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.

Skip to content