Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Wolska

PONIEDZIAŁEK  12.00-15.00

ŚRODA 8.00-12.00

Pedagog specjalny

mgr Grażyna Szatkowska

PIĄTEK 11.00-16.00

Psycholog

mgr Aleksandra Gorgosz

WTOREK 8.00-13.30

 

Zadania i rola pedagoga szkolnego
– Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
– Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
– Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
– Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
– Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
– Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
– Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
– Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogiczn

 

Skip to content