Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.psp3kk.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Ignacego Mościckiego 14
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 4812736
e-mail: psp3@kedzierzynkozle.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

Strona internetowa szkoły jest w dużym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wynik testu dostępności naszej strony w/g TingTun Checker wyniósł 90,15 % / z dn. 29.12.2020 r./
Link do przeprowadzonego testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=091de863-2d8e-4604-bd96-8d821e03c3d6

Pozostałe niezgodności lub wyłączenia dotyczą części z publikowanych zdjęć, które nie posiadają opisu alternatywnego; zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; filmy nie posiadają audio-deskrypcji dla osób niewidomych; niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
W miarę możliwości będziemy poprawiać dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w odpowiedniej formie, oraz dołożymy starań by nowe były przygotowane poprawnie.

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa szkoły posiada następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło/ żółte litery, czarne tło/ białe litery, żółte tło/ czarne litery),
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
– możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami oraz wyrazami,
– focus wokół elementów nawigacyjnych / odnośniki i przyciski posiadają wyraźne podkreślenie lub obramowanie/,
– linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie,
– linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie,
– strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana,
– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29
Deklaracje sporządzono na podstawie analizy własnej Jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Korotusz
e-mail: dyrektorpsp3@kedzierzynkozle.pl
tel: 77 4812736

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku szkoły:
– do budynku prowadzi wejście od strony ul. Ignacego Mościckiego( wejście główne) niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
– do wejścia głównego prowadzą 4 schody.

Opis dostępności korytarzy , schodów
– korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się osoby na wózku na parterze i I piętrze z wyłączeniem toalet, nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków
– schody w budynku są o szerokości 118 cm z jednostronną poręczą, umożliwiają dostęp do klas na I piętrze.

W budynku nie ma windy ani schodołazu. Nie występują dostosowania w postaci:
1) informacji głosowych;
2) pętli indukcyjnych; 
3) głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4) platform;
5) oznaczeń w alfabecie braille’a
6) dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
7) druku powiększonego dla osób słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:  
1) osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 1 wybrukowanym miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym w pobliżu budynku;
2) 4 miejsca postojowe usytuowane są w odległości ok. 50 m od głównego wejścia do budynku(na parkingu);

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Brak tłumacza języka migowego.

Skip to content